Privatlivspolitik

for Simple Agency Group

Revideret 10. december 2021

1) Dataansvarlig
Simple Agency Group er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i de situationer, der er angivet under punkt 4.

2) Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på: support@simplesolution.dk eller på telefon (+45) 70 20 10 82.

3) Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:

A:
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

B:
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

C:
Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring fx modtagelse af nyhedsbreve

D:
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

E:
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

F:
Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk

4) Behandling af oplysninger
Vi behandler oplysninger om dig når:

4.1: du deltager på et kursus eller seminar
Når du deltager i et kursus, seminar eller workshop, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig før, under og efter det pågældende arrangement.

a) Formål 
Formålet er at kunne informere dig med relevant information om det enkelte kursus, seminar eller workshop.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 
Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, er aftalen om din kursusdeltagelse. Deling af dine kontaktoplysninger med de øvrige kursister har vi baseret på en interesseafvejning. Vi har vurderet, at det er i din egen interesse at kunne få kontakt til de øvrige deltagere med henblik på networking.

c) Opbevaringslængde
Oplysninger opbevares i op til fem år fra det regnskabsår, som de vedrører.  

d) Kategorier af modtagere
I de tilfælde, hvor der rundsendes deltagerlister, deles dine oplysninger med de øvrige deltagere i arrangementet. Derudover håndteres dine personoplysninger i praksis af vores databehandlere.

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for din deltagelse. Hvis du ikke ønsker at få delt dine oplysninger med de øvrige deltagere, så kontakt os venligst snarest muligt.

4.2: du er kunde
Når du er kunde hos os, behandler vi personoplysninger om dig.

a) Formål 
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig.

Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af bogføringsloven.

Vi bruger desuden de registrerede oplysninger til markedsføring og forretningsudvikling.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med dig levering af ydelser.  

Efter ydelsen er leveret, behandler vi oplysningerne for at kunne forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover er vi pålagt ved lov at opbevare oplysninger om kundeforhold på baggrund af bogføringsloven.

c) Opbevaringslængde
Oplysningerne behandles i udgangspunktet i op til fem år fra aftalens ophør.  

Oplysninger der er relevante for bogføringen slettes efter 5 år fra det år transaktionen vedrører jf. bogføringsloven.

d) Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til vores samarbejdspartere og databehandlere som er nærmere beskrevet i databehandleraftalen.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”).

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at kunne samarbejde med os.

4.3: du følger os på sociale medier
Når du følger eller besøger vores sider på sociale medier, behandler vi personoplysninger om dig.

Udbyderne af de sociale medier vil være selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende sociale medies egne formål, ligesom vi vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen. Du kan læse mere om det enkelte sociale medies behandling af dine personoplysninger på det sociale medies eget site.

a) Formål 
Formålet er at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og vores aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er en interesseafvejning. Vi vurderer, at det er i vores legitime interesse at markedsføre os selv og vores ydelser.

d) Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til de sociale medier.

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan interagere med os på de sociale medier.

4.4: du besøger vores hjemmeside
Når du benytter vores hjemmeside, opsamles der ved brug af ”cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd på hjemmesiden.

a) Formål
Formålet er at optimere vores hjemmeside og din brugeroplevelse med henblik på, at vi kan forbedre vores markedsføring.

b) Retsgrundlag for behandlinge
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

c) Opbevaringslængde
Dine personoplysninger behandles i op til to år fra dit sidste besøg.

d) Kategorier af modtagere
Dine oplysninger overføres til vores databehandlere i tredjelande. Et tredjeland er et land udenfor EU/EØS, f.eks. USA.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”).

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisation, f.eks. FN, EU eller NATO.

e) Pligtmæssig information
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger.

4.5: du modtager vores nyhedsbrev
Vi sender nyheder, tilbud og generel information ud i form af nyhedsbreve o.l. og i den forbindelse indsamler vi statistik på, hvem der læser og klikker på det fremsendte.

a) Formål 
Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 
Det lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Er du kunde er det lovlige grundlag vores legitime interesse i at markedsføre vores egne lignende eller tilsvarende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at få nyhedsbreve fra os.

c) Opbevaringslængde
Vi opbevarer oplysninger om, at du har givet samtykke, op til fem år efter, at du har modtaget det seneste nyhedsbrev.

I kundeforhold behandler vi dine oplysninger op til fem år efter, at du har modtaget det seneste nyhedsbrev.

d) Kategorier af modtagere
Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som håndterer oplysningerne i praksis.

e) Pligtmæssig information
Behandling af personoplysningerne er en forudsætning for at kunne modtage vores nyhedsbrev.

4.6: du er ansøger
a) Formål
Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 
Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.

I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eks. helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

c) Opbevaringslængde
Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter, at rekrutteringsforløbet er afsluttet.

Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i seks måneder.

d) Kategorier af modtagere
Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som håndterer oplysningerne i praksis.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

4.7: du er ansat
Som ansat behandler vi oplysninger om dig.

a) Formål
Formålet er at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 
Behandling af personoplysninger kan have forskellige juridiske grundlag.

Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten. F.eks. i forbindelse med udbetaling af løn.

Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved:

Mødeadministration
Håndtering af mødereferater
Ledelsesrapportering

c) Opbevaringslængde
Almindeligvis opbevares oplysningerne i 5 år fra ansættelsesforholdets ophør af hensyn til et eventuelt udestående.

Oplysninger, der er relevante af hensyn til bogføringsloven, opbevares også i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, de er knyttet til. F.eks. oplysninger om løn, udlæg, befordring o.l.

I tilfælde af arbejdsskadesager opbevares oplysningerne umiddelbart i op til 10 år.

d) Kategorier af modtagere
Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder, f.eks. i forbindelse med indrapportering til skat og revision.

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for ansættelsen.